GUTTAS CAMPUS

Guttas Campus er en 14 dagers intensiv læringscamp som finner sted de to første ukene av sommerferien. Målgruppen er gutter som nettopp er ferdige med 9. klasse, som sliter på skolen, men som er villige til å bruke to uker av sommerferien til å forbedre seg markant både faglig, sosialt og personlig. Deltakelse er helt frivillig og gratis. 26 gutter fra Oslo fikk delta på Guttas Campus 2018 og vi har som mål at 50 gutter får tilbud om å delta på Guttas Campus i 2019.

Utvalgte lærere og veiledere deltar på campen. Det legges vekt på både faglig læring, personlig læring og sosial læring. Campen foregår på Hadeland Folkehøgskole.

Etter campen får hver elev en personlig mentor, som skal støtte eleven gjennom året i 10. klasse, og følge ham i den kritiske overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole. Mentoren vil følge opp sin elev minst en gang pr. måned fra august 2019 til desember 2020, og i tillegg følge opp på telefon, SMS og e-post etter avtale og behov.

MÅL

Hovedmålet er å bidra til at flere gutter fullfører videregående skole.

Mål for den enkelte er å

 • øke motivasjonen for læring, personlig utvikling og videre skolegang
 • fylle faglige hull
 • tilegne seg gode arbeidsvaner og bryte lite hensiktsmessige mønstre
 • oppleve gleden ved personlig og sosial vekst og læring 
 • oppleve trivsel og velvære

Gjennom intensiv læring, mye fysisk aktivitet, mye sosialt samvær og arbeid med karakterbygging skal de gjøre betydelige faglige sprang, oppleve suksess ved å sette seg realiserbare mål og bli mer selvregulerende. Alle voksne i leiren støtter dem hele veien i dette arbeidet.

MÅLGRUPPE

Hvorfor kun gutter? Fordi det viser seg at guttene av ulike årsaker ofte blir hengende etter sine jevnaldrende jenter. Dette slår sterkest ut i ungdomsskolen. Derfor ønsker vi å nå gutter i niende klasse som sliter i skolen, men samtidig har forutsetninger og potensial for å komme videre via denne ekstraordinære innsatsen.

Guttene kommer fra ulike skoler i Oslo, og rådgiverne på skolene vil være sentrale samarbeidspartnere når vi skal velge ut guttene. Rådgivere kan orientere og motivere for opplegget, men guttene søker selv i samråd med sine foreldre.

FACEBOOK

LIVET PÅ CAMPUS

Campen er preget av tydelige forventninger, regler og avtaler. Alle læringsaktivitetene har tydelig struktur og tydelige mål, og er tilpasset den enkelte.

Aktivitetene bygger på fem hovedprinsipper:

1 – Vi forventer det beste – hver gang.

Her har vi høye ambisjoner og forventninger til alle. De fleste av guttene vil sannsynligvis se på skole og læring som kjedelig og ha én eller flere uhensiktsmessige vaner med seg i bagasjen; For lite søvn, mange timer ved dataskjerm, dårlig kost og uregelmessige måltider, manglende frisk luft og bevegelse. Her vil guttene få minst 8 timers søvn, solide og sunne måltider, mye fysisk aktivitet, konkurranser og lek. Det legges sterk vekt på positivt samvær og arbeid som gir energi.

2 – Vi gir frihet til å lære i eget tempo og på egne premisser.

Elevene skal finne ut, sammen med læringslederne (lærerne), hvordan de lærer best. Undervisningen er meget differensiert, slik at den enkelte får hjelp til presis det han trenger hjelp til. Hovedmålet er å lære å lære.

3 – «Karaktertrekk» gjør den store forskjellen. Og de kan læres.

De 7 «karaktertrekkene» vi vil arbeide kontinuerlig med er:

 • Selvkontroll
 • Engasjement
 • Viljestyrke
 • Sosial kompetanse
 • Takknemlighet
 • Nysgjerrighet
 • Optimisme

Dette er de karaktertrekkene som har sterke føringer på evnen til å lære. Guttene får kontinuerlig tilbakemelding om hvordan de ligger an på disse karaktertrekkene, og man diskuterer hva som er viktigst for dem og hvordan de kan bli bedre. Laglederne har i løpet av leiren fire individuelle samtaler med guttene og utviklingen av deres karaktertrekk.

4 – Du velger selv. Og ditt valg forplikter.

Guttene har undertegnet en avtale om at de vil delta fullt og helt, og godta premissene for deltakelse. Foreldrene har også underskrevet avtale.

5 – Vi oppfører oss ordentlig.

Ingen er over fellesskapet. Vi tar alle de individuelle hensyn som den enkelte elev trenger, men aldri på bekostning av andre.

Campens ledelse vil alltid være synlig og tydelig. Staben vil bestå av høyt kompetente voksne, med høy legitimitet både faglig og personlig. De vil være rollemodeller og forbilder, som guttene kan identifisere seg med, respektere og se opp til.

Hvem står bak?

Guttas Campus ble stiftet i 2018 i regi av Eivind Astrups Allmennyttige Stiftelse, som også del-finansierer selskapet.

Selskapet er et ideelt aksjeselskap med ikke- økonomisk formål og kan ikke dele ut utbytte til sine aksjonærer. Eventuelt overskudd i selskapet skal reinvesteres i tråd med formålet. Guttas Campus bygger på erfaringer som er gjort i «DrengeAkademiet» i Danmark, som springer ut av Løkkefonden. Løkkefonden har fem års erfaring fra lignende programmer. De deler sin kompetanse og erfaringer med oss, og var også tilstede under campen i 2018.

Prosjektgruppen for Guttas Campus består av:
 Svenning Torp, Omar Mekki, Per Tronsmo, Magne Raundalen, Marco Elsafadi og Kristian Hulmose Nørgaard.

Samarbeidspartnere