Guttas Campus

Guttas Campus er en to ukers intensiv læringscamp med oppfølging på mentorsentre i halvannet år etter campen. Målgruppen er gutter i 9. klasse som opplever skolen som utfordrende, og som ønsker å styrke seg faglig og sosialt før de begynner på videregående skole. Utvalgte lærere og veiledere deltar på campen, og de møter gutta med forutsigbarhet, tydelige grenser og masse omsorg. Gutta skal føle seg utfordret, men også heiet på hele veien mot sine viktige mål.

Etter campen samler vi guttene på mentorsentre to ganger i måneden gjennom året i 10. klasse og første halvår på videregående skole. Her kan guttene pleie det gode kameratskapet, og vi vil støtte og motivere dem til å opprettholde de gode vanene fra læringscampen. Vi vil også hjelpe dem til å fortsette det gode arbeidet i fagene. Mentorsentrene vil være bemannet av staben i Guttas Campus.

Deltakelse er frivillig og gratis for guttene.

4 gutter om Guttas Campus

Vårt hovedmål er å støtte guttenes faglige og sosiale utvikling og styrke deres forutsetninger for å mestre livet og fullføre videregående skole.

Mål for den enkelte gutt:
- øke motivasjonen for læring
- tilegne seg gode arbeidsvaner
- personlig og sosial vekst og læring
- trivsel og velvære

Mål for prosjektet:
– tilpasse opplegget til den enkelte gutten
– skape banebrytende resultater for gutter med faglige utfordringer
– bli et kompetansesenter som formidler kunnskap og erfaring til skoler og fagfeltet i hele Norge

LIVET PÅ CAMPUS

Campen er preget av aktivt læringsarbeid, klare forventninger og gjensidige avtaler. Alle lærings-aktivitetene har tydelig struktur og tydelige mål, og er tilpasset den enkelte.

Aktivitetene bygger på fem hovedprinsipper:

1 – Vi forventer det beste – hver gang.

Her har vi høye ambisjoner og forventninger til alle. De fleste av guttene vil sannsynligvis se på skole og læring som lite spennende og ha én eller flere uhensiktsmessige vaner med seg i bagasjen; for lite søvn, mange timer ved dataskjerm, uregelmessige måltider eller for lite fysisk aktivitet. Her vil guttene få minst 8 timers søvn, solide og sunne måltider, mye fysisk aktivitet, konkurranser og lek. Det legges stor vekt på positivt samvær og arbeid som gir energi.

2 – Vi gir frihet til å lære i eget tempo og på egne premisser.

Elevene skal finne ut, sammen med lærerne, hvordan de lærer best. Undervisningen er meget differensiert, slik at den enkelte får hjelp til presis det han trenger hjelp til. Hovedmålet er å lære å lære.

3 – «Karakterstyrker» gjør den store forskjellen. Og de kan læres.

De 7 «karakterstyrkene» vi vil arbeide kontinuerlig med er:

  • Selvkontroll
  • Engasjement
  • Viljestyrke
  • Sosial kompetanse
  • Takknemlighet
  • Nysgjerrighet
  • Optimisme

Dette er de karakterstyrkene som har sterke føringer på evnen til å lære. Guttene får kontinuerlig tilbakemelding om hvordan de ligger an på disse karakterstyrkene, og man diskuterer hva som er viktigst for dem og hvordan de kan bli bedre. Laglederne har i løpet av leiren fire individuelle samtaler med guttene og utviklingen av deres karakterstyrker.

4 – Du velger selv. Og ditt valg forplikter.

Guttene har undertegnet en avtale om at de vil delta fullt og helt, og godtar premissene for deltakelse. Foreldrene har også underskrevet avtale.

5 – Vi gjør en innsats for fellesskapet.

Ingen er over fellesskapet. Vi tar alle de individuelle hensyn som den enkelte elev trenger, men aldri på bekostning av andre.

Campens ledelse vil alltid være synlig og tydelig. Staben vil bestå av høyt kompetente voksne, med høy legitimitet både faglig og personlig. De vil være rollemodeller og forbilder, som guttene kan identifisere seg med, respektere og se opp til.

Hvem står bak?

Guttas Campus AS er ideelt aksjeselskap, etablert og eiet av Eivind Astrups Allmennyttige Stiftelse. Selskapet har ikke et økonomisk formål og kan ikke dele ut utbytte til sine aksjonærer. Eventuelt overskudd i selskapet skal reinvesteres i tråd med formålet.

Guttas Campus bygger på erfaringer som er gjort i «DrengeAkademiet» i Danmark som drives av Løkkefonden. Løkkefonden har mange års erfaring fra lignende programmer. De deler sin kompetanse og erfaringer med oss, og var også tilstede under campen i 2018, 2019 og 2021.

Styret i Guttas Campus består av: Anniken Hauglie (styreleder), Per Tronsmo, Karianne Hjallen og Bjørn Helge Gundersen.

Prosjektgruppen for Guttas Campus består av:
 Omar Mekki (daglig leder), Marco Elsafadi, Christina Berman, Emad Salha, Per Øyvind Hammerstad, Francois Elsafadi, Thea Birgitte Johansen og Knut Roald.

Samarbeidspartnere