Guttas Campus AS er ideelt aksjeselskap, etablert og eiet av Eivind Astrups Allmennyttige Stiftelse. Selskapet har ikke et økonomisk formål og kan ikke dele ut utbytte til sine aksjonærer. Eventuelt overskudd i selskapet skal reinvesteres i tråd med formålet.

Stab

Styret i Guttas Campus

 • Anniken Hauglie (styreleder)
 • Per Tronsmo
 • Karianne Hjallen
 • Bjørn Helge Gundersen

Referansegruppe

 • Elisbeth Dullum, rektor på Apaløkka skole
 • Inger Bergkastet, spesialpedagog HINN
 • Ivar Frønes, professor emeritus og sosiolog NUBU
 • Jon Isebakke, områdedirektør i Oslo kommune
 • Kjersti Owren, mobbeombud i Oslo kommune
 • Knut Roald, professor emeritus HVL
 • Magne Raundalen, barne- og ungdomspsykolog
 • Per Tronsmo, styremedlem i Guttas Campus
 • Terje Ogden, professor emeritus og forsker NUBU
 • Trond Nilsen, rektor på Lofsrud skole

Hvordan ble Guttas Campus til?

Guttas Campus ble etablert og utviklet av et mangfoldig og bredt sammensatt team som har hatt en avgjørende betydning for at Guttas Campus ble en realitet.

Guttas Campus bygger på erfaringer som er gjort i DrengeAkademiet i Danmark som drives av Løkkefonden. Rettighetene til konseptet for Norge ble kjøpt av Eivind Astrups Allmennyttige Stiftelse og er tilpasset norske forhold. DrengeAkademiets faglige leder Kristian Hulmose Nørgaard har vært en god støttespiller for oss, og vi har et gjensidig samarbeid hvor vi deler både kompetanse og erfaringer.

Etableringen av Guttas Campus har vært et lagspill og et nettverksarbeid. Ved å arbeide på tvers av linjene, har vi kunnet realisere prosjektet med høy legimitet. Vi praktiserer selv det vi forsøker å lære gutta: Best sammen!

Hvem var med fra starten?

Magne Raundalen har tung faglig bakgrunn som psykolog, og ikke minst praktisk anvendelse av psykologisk kunnskap i oppvekst- og utdanningssektoren.

Per Tronsmo er godt kjent med både offentlig og privat sektor, forskningsmiljøer og politikk. Han var med på etableringen av Utdanningsdirektoratet og har bidratt med nettverksbygging, organisasjon og strategi. Har vært styremedlem i Guttas Campus fra starten.

Omar Mekki lang erfaring fra skolen som lærer og som rektor gjennom 15 år. Han har også jobbet i 10 år med lederutvikling og skoleutvikling i Stiftelsen IMTEC. Han ble den drivende kraften i det operative arbeidet, og ble formelt ansatt av styret som daglig leder for Guttas Campus AS i mars 2018.

Marco Elsafadi har tung erfaring med arbeid med utfordrende ungdom, og har en unik posisjon hos myndigheter, politikere, i fagmiljøer og i ungdomsmiljøer i Norge.

Eivind Astrup gjorde etableringen mulig gjennom finansiering og opprettelse av Guttas Campus AS som stiftelsen eier. Eivind Astrup har hele tiden vært en viktig person for Guttas Campus, gjennom sine gode innspill og engasjement. Han definerte også premisser for prosjektet, blant annet at

 • Det skal være et allment tiltak, ikke begrenset til spesielle bydeler i Oslo eller spesielle utsatte grupper.
 • Det skal være flere sponsorer og støttespillere som står bak. Det er en viktig premiss at det skal være et spleiselag og et nettverk der både offentlig, privat og frivillig sektor er med.

Svenning Torp har kompetanse og erfaring fra entreprenørskap og prosjektledelse. Han var styreleder i Guttas Campus AS fra starten til 2020.

Arne Eggen var viktig for profilering mot målgruppen og i offentligheten, i tillegg til å være styremedlem frem til 2020.

Professorene Terje Ogden og Thomas Nordahl var med fra starten som rådgivere for å sikre faglig og forskningsmessig grunnlag for prosjektet.

Oslo kommune var tidlig involvert og tidligere direktør i Utdanningsetaten Astri Søgnen åpnet vei for videre samarbeid. Tidligere byråd Inga Marthe Torkildsen fulgte opp og ble en viktig støttespiller for oss. Bjørn Indrelid var det faglige og praktiske bindeleddet til skolene frem til 2020, og det gode samarbeidet fortsetter i dag med Eivind Svennar som vår kontaktperson i kommunen.

Samarbeidspartnere og støttespillere

En rekke institusjoner har bidratt til å gjøre etableringen og videre drift av Guttas Campus mulig.

I tillegg til Eivind Astrups Allmennyttige Stiftelse har vi fått økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, Kavlifondet, OBOS, Kiwi, Stiftelsen Scheibler, Bergesenstiftelsen, Trond Mohn, Stiftelsen Kaare Berg, Sparebankstiftelsen SR-bank,  Sparebank1 Nord-Norge,  Sparebank Narvik, Sparebanken Vest (Ildsjelfondet), Katja Beer og Fred. Olsen Social Engagement Group. Vi har i tillegg fått tilskudd fra NAV og Buf-direktoratet, samt Nordland og Vestland fylkeskommune.

Vi inngår samarbeid med de kommunene som deltar med gutter på Guttas Campus. Vi samarbeider om rekruttering av gutter og stab, i tillegg til at kommunen dekker en andel av kostnadene per gutt. Oslo kommune har vært med fra starten. I 2020 utvidet vi tilbudet til Vestland med kommunene Bergen, Bjørnafjorden og Alver. Nord-Norge hadde sin første camp i 2022 med kommunene Harstad, Narvik, Tjeldsund og Ibestad.

I tillegg er det mange som støtter, og har støttet, Guttas Campus med gratis-tjenester:
Clarionhotellene, Try, Wizkids, Frontread, Røde Kors / Fellesverket og Prospera.